Projekt „System wsparcia cudzoziemców przebywających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w obszarze adaptacji i integracji społecznej” jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.

Projekt realizowany jest przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego – Lidera projektu oraz Caritas Polska – Partnera Projektu.

Okres realizacji projektu: 01.04.2018 – 31.03.2020

Celem głównym projektu jest podniesienie standardów usług integracyjnych na rzecz obywateli państw trzecich w województwie warmińsko-mazurskim.

Celami szczegółowymi projektu realizowanymi przez Caritas Polska są:

 1. Utworzenie punktu informacyjno-doradczego działającego na rzecz obywateli państw trzecich. W puncie informacyjno-doradczym zapewniona będzie pomoc doradcza, administracyjna, prawna, psychologiczna i integracyjna, doradztwo zawodowe oraz socjalne wsparcie pomocowe.

 2. Przyznanie wsparcia socjalno-bytowego dla migrantów – obywateli państw trzecich w sytuacji konieczności.

 3. Realizacja kursów języka polskiego z elementami historii i kultury polskiej na adekwatnych poziomach nauczania.

 4. Przeprowadzenie kursów adaptacyjnych dla cudzoziemców, omawiających zagadnienia administracyjno-prawne, związane z bezpieczeństwem oraz prawa i obowiązki obywatelskie.

 5. Utworzenie strategii integracji obywateli państw trzecich mieszkających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego poprzez przeprowadzenie badań teoretycznych i empirycznych, ilościowych i jakościowych, określających rzeczywiste potrzeby migrantów, instytucji i innych podmiotów mających kontakt z cudzoziemcami i stworzenie na tej podstawie strategii działań integracyjnych na rzecz obywateli państw trzecich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

 6. Realizacja specjalistycznych szkoleń dla pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców i Wydziału Polityki Społecznej, Powiatowych Urzędów Pracy, Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz przygotowanie i opublikowanie praktycznego podręcznika dla instytucji i organizacji działających na rzecz integracji obywateli państw trzecich.

 7. Wzmocnienie współpracy instytucji i organizacji działających na rzecz obywateli państw trzecich poprzez wypracowanie efektywnego modelu współpracy pomiędzy instytucjami sektora publicznego z organizacjami pozarządowymi, umożliwiającego ekonomiczne i skuteczne udzielanej pomocy cudzoziemcom ukierunkowanej na uzyskanie przez nich samodzielności.

 8. Zapewnienie wsparcia kadr nauczycielskich w zakresie pracy z dzieckiem cudzoziemskim poprzez realizację szkoleń pogłębiających kompetencje międzykulturowe kadry pedagogicznej.

 9. Wzmocnienie procesu integracji dzieci polskich oraz obywateli państw trzecich poprzez organizację turnusów integracyjnych dla dzieci polskich i cudzoziemskich.

 10. Edukacja społeczna ukierunkowana na pogłębienie świadomości procesu migracji i konstruktywnego dialogu międzykulturowego.

 11. Prowadzenie podstrony internetowej Caritas Polska dla cudzoziemców w językach: polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim, kompatybilnej z utworzoną przez lidera główną stroną internetową projektu „System wsparcia cudzoziemców przebywających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w obszarze adaptacji i integracji społecznej”

Nasz zespół stanowią specjaliści i eksperci pełniący funkcje takie jak doradca ds. integracji, ekspert ds. współpracy z pracodawcami, konsultant kulturowy, doradca zawodowy, opiekun świetlicy, specjalista ds. opracowania publikacji oraz materiałów merytoryczno-szkoleniowych, psycholog oraz prawnik.